Kancelaria Radcy Prawnego Igor Juckiewicz:

+48 515 749 265

biuro@kancelariainplus.pl

ul. Ducha Świętego 5, 87 - 100 Toruń

upadłość konsumencka Toruń

Przemyśl decyzję przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości

Dotychczas, gdy w toku postępowania upadłościowego dłużnik dowiedział się o niekorzystnych dla siebie skutkach ogłoszenia upadłości, mógł się łatwo z postępowania upadłościowego wycofać, to znaczy złożyć wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego. W razie złożenia wniosku o umorzenie postępowania sąd był zobowiązany taki wniosek uwzględnić. Nie trzeba było nawet takiego wniosku uzasadniać.

W wyniku nowelizacji prawa upadłościowego nastąpi istotna zmiana w tym zakresie. Sąd nie umorzy postępowania upadłościowego na wniosek upadłego, jeżeli umorzenie postępowania mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli.

Nowela prawa upadłościowego w zasadzie zlikwiduje więc furtkę dla tych dłużników, którzy pochopnie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że wnioski o umorzenie postępowania upadłościowego były często składane wówczas, gdy dłużnik dowiadywał się, że jakiś jego składnik majątku wejdzie w skład masy upadłości np. spadek albo gdy syndyk rozważał próbę podważenia jakiejś czynności prawnej dokonanej przez upadłego np. darowizny, podziału majątku wspólnego małżonków itp.

Kiedy może nastąpić pokrzywdzenie wierzycieli wskutek umorzenia postępowania? Orzecznictwo sądów z pewnością dostarczy nam różnych przykładów. Moim zdaniem, ogólnie rzecz ujmując, pokrzywdzenie wierzycieli wystąpi z reguły wtedy, gdy umorzenie postępowania upadłościowego pozbawi wierzycieli w jakimś stopniu zaspokojenia swoich wierzytelności. Przypuszczam, że sądy będą odmawiać umorzenia postępowania także wtedy, gdy przyczyną złożenia wniosku będzie niekorzystny dla dłużnika projekt planu spłaty. Należy pamiętać, że dopiero w końcowej fazie postępowania upadłościowego dłużnik ma wiedzę, na jaki okres syndyk wnioskuje ustalenie plany spłaty, czy dłużnikowi przypisuje rażące niedbalstwo w powstaniu stanu niewypłacalności czy też stwierdza zaistnienie przesłanek do odmowy ustalenia planu spłaty. Jeśli więc dłużnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, mając nadzieję na niewysokie raty ustalone w palnie spłaty na okres maksymalnie trzech lat, a w toku postępowania okaże się, że syndyk czy wierzyciele zajęli stanowisko odmienne, wnioskując o ustalenie planu spłaty na okres np. 7 lat i w wyższych ratach, dłużnikowi pozostanie jedynie zaskarżenie planu spłaty. Jeszcze w trudniejszej sytuacji będą dłużnicy, co do których będą stawiane zarzuty o celowe doprowadzenie do powstania stanu niewypłacalności. W razie odmowy ustalenia planu spłaty zobowiązania dłużnika nie ulegną umorzeniu.

Podsumowując, jeśli rozważasz złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, przemyśl swoją decyzję. Warto byś znał konsekwencje prawne złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i skonsultował swoją decyzję.