Kancelaria Radcy Prawnego Igor Juckiewicz:

+48 515 749 265

biuro@kancelariainplus.pl

ul. Ducha Świętego 5, 87 - 100 Toruń

Igor Juckiewicz radca prawy Toruń

Czy naprawdę można będzie uzyskać umorzenie swoich zobowiązań za "0" zł

To brzmi zbyt pięknie, aby było prawdziwe – wiele osób może tak pomyśleć. Mam długi rzędu 100 000 – 200 000 zł albo większe z tytułu pożyczek i kredytów, nie jestem w stanie ich spłacić i po przeprowadzeniu procedury upadłościowej moje długi zostaną umorzone! Gdzie jest haczyk, ile będzie trzeba za to zapłacić?

Trzeba wyraźnie to powiedzieć: pomimo, że celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu, prawnie dopuszczalna jest sytuacja, że w postępowaniu upadłościowym żaden z wierzycieli nie dostanie zapłaty choćby w wysokości 1 zł, a dłużnik w wyniku upadłości konsumenckiej uzyska umorzenie swoich zobowiązań kredytowych.

Ustawodawca tak zdecydował, możliwe jest oddłużenie bez spłaty wierzycieli w ramach procedury upadłości konsumenckiej. W jakich wypadkach?

Posłużmy się przykładami. Pan Janek ma 150 000 zł długów. Pożyczki zaciągał w okresie ostatnich 10 lat na różne potrzeby życia codziennego. Znaczna część długu to odsetki i koszty sądowe i egzekucyjne. Aktualnie Pan Janek przebywa na emeryturze i otrzymuje miesięcznie kwotę 840 zł. Postępowania egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Pan Janek kilka lat temu rozwiódł się z żoną, mieszka w lokalu socjalnym. Korzysta także z pomocy społecznej. Choruje na cukrzycę i nadciśnienie. Nie ma majątku, poza podstawowym wyposażeniem mieszkania.

Niewątpliwie Pan Janek jest osobą niewypłacalną i Sąd według nowych przepisów ogłosi upadłość konsumencką. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł, z której Pan Janek zapewne zostanie zwolniony, jeśli złoży odpowiedni wniosek. Z uwagi na sytuację Pana Janka Sąd nie ustali planu spłaty, ponieważ Pan Janek nie jest w stanie dokonywać jakichkolwiek spłat wierzycieli. Postępowanie upadłościowe zakończy się prawdopodobnie w ten sposób, że umorzenie zobowiązań nastąpi od razu z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty, jeśli Sąd uzna, że niezdolność regulowania zobowiązań ma charakter stały. Biorąc pod uwagę wiek i stan zdrowia dłużnika, będą podstawy dla takiego stwierdzenia. W mniej korzystnym dla Pana Janka wariancie, Sąd warunkowo umorzy zobowiązania na okres 5 lat, po tym okresie, jeśli nie zostanie ustalony plan spłaty z uwagi na poprawę sytuacji majątkowej dłużnika, zobowiązania Pana Janka zostaną umorzone. Jedyna niedogodnością będzie obowiązek sporządzenia raz w roku sprawozdań i zakaz zaciągania nowych zobowiązań kredytowych przez okres warunkowego umorzenia zobowiązań.

Jest więc to możliwe – bez spłaty choćby złotówki, można będzie stać się wolnym od długów. Jedyny w zasadzie warunek to taki, aby dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań

Wskazany przykład ilustruje tylko, jak działa mechanizm upadłości konsumenckiej. Ogólnie rzecz ujmując, ci dłużnicy, którzy nie doprowadzili do swej niewypłacalności w sposób celowy lub istotnie nie zwiększyli jej stopnia w sposób celowy, a nie mają majątku i ich dochody są na tyle małe, że wystarczają jedynie na pokrycie bieżących podstawowych potrzeb, mogą liczyć na to, że umorzenie długów nastąpi bez konieczności zaspokojenia wierzycieli choćby w minimalnym stopniu.

Jeśli pracujesz, masz emeryturę albo jakiś majątek, przed złożeniem wniosku można spróbować sobie zrobić kalkulację, co się "straci". W wielu wypadkach nie są to duże kwoty w stosunku do wartości zadłużenia.