Kancelaria Radcy Prawnego Igor Juckiewicz:

+48 515 749 265

biuro@kancelariainplus.pl

ul. Ducha Świętego 5, 87 - 100 Toruń

Igor Juckiewicz radca prawy Toruń

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Zmiany w przepisach o upadłości konsumenckiej

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie w dniu 24 marca 2020 r. Została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 1802. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się zasadniczo przepisy dotychczasowe. Jeśli więc chcesz, by sprawa została rozpoznana na nowych zasadach, musisz jeszcze poczekać. Dla niektórych osób o wiele korzystniejsze może być jednak złożenie wniosku przed wejściem w życie nowelizacji. Mam tu na myśli osoby, które spełniają przesłanki do ogłoszenia upadłości według przepisów jeszcze obowiązujących, to jest zwłaszcza te, które nie doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa