Kancelaria Radcy Prawnego Igor Juckiewicz:

+48 515 749 265

biuro@kancelariainplus.pl

ul. Ducha Świętego 5, 87 - 100 Toruń

Igor Juckiewicz radca prawy Toruń

Upadłość czy egzekucja? Jaki jest sens upadłości konsumenckiej?

Sens upadłości konsumenckiej

W czasie porad pojawiają się czasem pytania, w zasadzie czy na pewno opłaca mi się składać wniosek o ogłoszenie upadłości, czy nie lepiej po prostu znosić egzekucję? Jak jest różnica między upadłością a egzekucją?

Podstawowa różnica sprowadza się do tego, że wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności na drodze postępowania egzekucyjnego tak długo, aż uzyska całkowite zaspokojenie swojej wierzytelności. Jeśli wysokość długów przekracza wartość majątku dłużnika, egzekucja może być prowadzona nawet aż do śmierci dłużnika. Należy pamiętać, że umorzenie egzekucji z uwagi na jej bezskuteczność nie pozbawia wierzyciela złożenia za jakiś czas ponownego wniosku o wszczęcie egzekucji. Z reguły należności zasądzane są wraz z odsetkami i kosztami, co powoduje, że przy braku majątku i niskim wynagrodzeniu za pracę lub emeryturze, dłużnik spłaca jedynie należności uboczne, a dług maleje nieznacznie, lub wręcz przeciwnie rośnie.

Postępowanie upadłościowe również ma na celu zaspokojenie wierzycieli. Majątek dłużnika jest sprzedawany przez syndyka. W toku postępowania upadłościowego są dokonywane potrącenia z wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń na takich samych zasadach, jak w postępowaniu egzekucyjnym. Upadłość konsumencka ma jednak swoje ramy czasowe. W pewnym momencie, niezależnie od wysokości zaspokojenia wierzycieli, nastąpi koniec w spłatach i możliwe jest umorzenie niezaspokojonych zobowiązań.

Przy ocenie, czy warto składać wniosek o upadłość, należy brać pod uwagę stosunek wysokości długów do wartości majątku oraz inne aspekty danej sprawy, jak na przykład okres planu spłaty.

Postępowania egzekucyjne ulegają umorzeniu z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W razie ogłoszenia upadłości dłużnik ma już "spokój" z Komornikiem.

Zaletą upadłości konsumenckiej jest nie tylko to, że spłata wierzycieli następuje przez jakiś ściśle określony czas, ale także to, że wysokość spłat dostosowana jest do możliwości finansowych dłużnika. W postępowaniu egzekucyjnym istnieją sztywne reguły co do wysokości potrąceń z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń. Przykładowo potrącenia z wynagrodzenia za prace wynoszą 50%, przy czym ochronie podlega minimalne wynagrodzenie za pracę. W postępowaniu upadłościowym potrącenia w tej wysokości dokonywane są przez syndyka tylko przez okres trwania postępowania upadłościowego. Wysokość spłat w ramach planu spłaty ustalana jest w oparciu o możliwości majątkowe dłużnika. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że z reguły miesięczna rata w planie spłaty jest niższa niż 50% wynagrodzenia za pracę.

Powrót do strony głównej